Vrije Universiteit Brussel K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent
 Testprincipes


Testonderdelen en toetsvoorbeelden

Testdata en -plaats

Inschrijven

Europees Referentiekader

Contact

 

Website in English

 

Europees Referentiekader

De Interuniversity Test of Academic English (ITACE) evalueert Engelse taalvaardigheid volgens het Europees Referentiekader. Met de ITACE for Lecturers kan enkel een C1-certificaat behaald worden. Dit is het niveau dat door de overheid vereist wordt van docenten die een lesopdracht in het Engels hebben.

ERK niveaus

 

Het C1-niveau heeft de volgende kenmerken:

Algemeen linguïstisch bereik
Kan een geschikte formulering kiezen uit een breed scala van taal om zich helder uit te drukken, zonder zich te hoeven beperken in wat hij of zij wil zeggen.

Algemene luistervaardigheid
Kan genoeg verstaan om uitgebreide betogen te volgen over abstracte en complexe onderwerpen buiten zijn of haar eigen vakgebied, al moet hij of zij misschien af en toe een detail laten bevestigen, vooral wanneer het accent niet vertrouwd is. Kan een breed scala van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal herkennen, en merkt daarbij registerverschuivingen op. Kan een uitgebreid betoog volgen, ook wanneer het niet duidelijk gestructureerd is en wanneer verbanden slechts worden geïmpliceerd en niet uitdrukkelijk worden benoemd.

Algemene leesvaardigheid
Kan lange, complexe teksten op detailniveau begrijpen, ongeacht of zij betrekking hebben op zijn of haar eigen vakgebied, mits hij of zij moeilijke passages kan herlezen.

Woordenschatbereik en -beheersing
Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; er is in geringe mate sprake van zichtbaar zoeken naar uitdrukkingen en vermijdingsstrategieën. Goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal.
 Incidentele kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze.

Grammaticale correctheid
Handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale correctheid; fouten zijn zeldzaam en moeilijk aan te wijzen.

Fonologische beheersing
Kan de intonatie variëren en de juiste nadruk in zinnen leggen om ook fijnere betekenisnuances uit te drukken.

Orthografische beheersing
Lay-out, alinea-indeling en leestekengebruik zijn consistent en bevorderen de leesbaarheid. De spelling is correct, afgezien van een enkele verschrijving.

(Bron: http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/)

 

Een uitgebreidere beschrijving van de niveaus vindt u op de website en in de online brochure van het Europees Referentiekader.

Indien u een certificaat voor een ander ERK-niveau wenst te behalen, kan u deelnemen aan de ITACE for Students.

K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent